درخواست دمو تونل

دمو تونل شامل چه میشود؟

لحظات تیم

بهترین لحظات تیم شما شامل گل ها، پاس گل ها، حرکات نمایشی، شوت ها و سیو ها.

لحظات تیم حریف

لحظات کلیدی تیم حریف برای کمک به آنالیز بهتر.

ریلز بازی

ویدئو ها شخصی سازی شده از هیجان انگیز ترین لحظات بازی شما. (خلاصه بازی)